กรมส่งเสริมการเกษตร มีคนอยู่ทั่วทุกทิศ เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร

updated 12/03/2564 09:08:13

 
 
   
 

(นายประยงค์  พลขำ)
เกษตรจังหวัดยโสธร

(นายสุพรรณ  โคตรสุวรรณ)
เกษตรอำเภอเมืองยโสธร
ทีมงานนักส่งเสริมการเกษตรเมืองยโสธร
 ประวัติสำนักงาน
 พื้นที่การปกครองอำเภอ/ตำบล
 ข้อมูลทั่วไป

 ทำเนียบตำบล/หมู่บ้าน

 ข้อมูลแหล่งน้ำที่สำคัญ
 จำนวนประชากร/แรงงาน
 จำนวนแรงานภาคการเกษตร
 บุคลากรเจ้าหน้าที่/ติดต่อสื่อสาร
 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์
 ทำเนียบศูนย์ข้าวชุมชน
 ข้อมูลกลุ่มสถาบันเกษตรกร 3ก.
 ข้อมูลศูนย์จัดการศัตรูพืช
 ข้อมูลพื้นที่ปลูกยางพารา
 จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
 สรุปข้อมูลภัยธรรมชาติ
 ทำเนียบอาสาสมัครเกษตร
 พื้นที่ถือครองการเกษตร
 สรุปประเมินผลผลิตข้าวนาปี
 สรุปผลการเก็บเกี่ยวข้าวนาปี

แผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ พ.ศ.2561-2565
(ฉบับทบทวนปี 2564)


             เว็ปไซค์สำนักงานเกษตรอำเภอ            

 
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
 
สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว
 
สำนักงานเกษตรอำเภอทรายมูล
 
สำนักงานเกษตรอำเภอค้อวัง
 
สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว
 
สำนักงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัย
 
สำนักงานเกษตรอำเภอไทยเจริญ
 
สำนักงานเกษตรอำเภอกุดชุม
 
สำนักงานเกษตรอำเภอเลิงนกทา

       เว็ปไซค์หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร        

    เอกสารวิชาการประจำเดือน        


 

     ทำเนียบ Smart Farmer เมืองยโสธร    

 

 

    องค์ความรู้ Smart Farmer   
   นายกำจร  โพธ์ศิริ
  
นายคำศรี แก้วสาร 
  
นายคำเส็ง  องอาจ 
 
  นายประเทือง  จันทร์เรือง
 
 
  นายสำราญ  แก่นทอง
  
นายสมชาย จันทร์เนตรศรี
  
นางสมฤดี  เอื้อสามาลย์
  
นายเด่น  กาฬสุวรรณ

 

**คู่มือประชาชน**

การขึ้นทะเบียนเกษตรกรกรณีเกษตรกรนาแปลงเก่ามาลงทะเบียนด้วยตนเอง ณ สานักงานเกษตรอำเภอ

การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกรณียื่นการจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการและ เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

การขึ้นทะเบียนเกษตรกรกรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาลงทะเบียนใหม่ด้วยตนเอง ณ สานักงานเกษตรอำเภอ

การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกรณียื่นจดทะเบียน ณ สานักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

 

 

 

    10 มีนาคม 2563 นายสุพรรณ โคตรสุวรรณ  เกษตรอำเภอเมืองยโสธร ได้มอบหมายให้นายอาทิตย์  มหาพจน์ นักวิชาการส่งเสิมการเกษตร ร่วประชุม กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนของตำบลดู่ทุ่ง ชี้แจงเรื่องการยืนยันการปรับปรุงทะเบียนเกษตร การให้ความรู้และรณรงค์ การลดการเผา และการบริหารจัดการน้ำในการปลูกพืชในชุมชน
 
 
 
 
 

 

 
 

วิสัยทัศน์
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยโสธร

กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่ง
เสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

ความรู้ด้านการเกษตร

 วารสารกรมส่งเสริมการเกษตร
 จดหมายข่าว สผส.
 จดหมายกรมส่งเสริมการเกษตร
 จดหมายข่าว กรมการข้าว
 สาระคดีและบทความ
 ห้องสมุดความรู้การเกษตร
 มาทำน้ำหมักชีวภาพด้วยตนเอง

 พืชพลังงานทดแทน

   

ถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล
 
 

บริการเจ้าหน้าที่/แบบฟอร์มทางราชการ

แบบฟอร์มขออนุญาตเดินทางไปราชการ

แบบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

แผน-ผลการปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มขอใช้รถยนต์

แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน

แบบฟอร์มใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอด

แบบฟอร์มหนังสือราชการภายใน (บันทึก)

แบบฟอร์มหนังสือราชการภายนอก

แบบฟอร์มค่ารักษาพยาบาล

แบบฟอร์มค่าเล่าเรียนบุตร

ใบสำคัญรับเงิน

ใบสำคัญรับแทนค่าตอบแทนวิทยากร

แบบขอกู้เงินระยะยาว

แบบขอกู้เงินระยะปานกลาง

แบบขอรับเงินผ่านธนาคาร

 

 
จัดทำโดย : ทีมงานประชาสัมพันธ์เกษตรอำเภอเมืองยโสธร
ที่ปรึกษา : นายสุพรรณ  โคตรสุวรรณ  เกษตรอำเภอเมืองยโสธร
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยโสธร  ถนนเทศบาลอรุณประเสริฐ  ต.หนองคู  อ.เมืองยโสธร  จ.ยโสธร 
 
ติดต่อ โทรศัพท์ 0-457-73124
อีเมล์
muangyaso
.doae.go.th ติดต่อผู้ดูแลระบบ 0-4577-124

 -----------------------------------updata   12 มีนาคม 2564    สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม นับตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน  2561-----------------------------------